facebook
A- A A+
  • 3.jpg
  • asos1.jpg
  • asos2.jpg
  • biznes.png
  • krotoszyn.jpg
  • logo-kolor-01.jpg
  • technologie.png
  • turystyka.png
  • zespol_slider2.jpg

Określone w statucie cele Fundacji Forum Rozwoju Nowoczesnych Technologii to:

1. Prowadzenie działalności promującej i wspomagającej rozwój nowoczesnych technologii oraz ich wykorzystywanie wśród mieszkańców, samorządów, przedsiębiorców, organizacji publicznych i prywatnych;

2. Tworzenie warunków umożliwiających wzrost konkurencyjności oraz długotrwały rozwój gospodarczy, ekonomiczny i społeczny regionów Rzeczypospolitej Polskiej poprzez tworzenie, absorbcję i promocję nowoczesnych technologii ze szczególnym uwzględnieniem teleinformatyki; 

3. Przeciwdziałanie marginalizacji regionów Rzeczypospolitej Polskiej, poprzez prowadzenie akcji i projektów edukacyjnych, mających na celu wzrost wiedzy i świadomości społecznej w zakresie nowoczesnych technologii, oraz wykorzystania Internetu i innych narzędzi teleinformatycznych;

4. Aktywizacja oraz reorientacja zawodowa osób bezrobotnych, dotkniętych bezrobociem strukturalnym oraz osób starszych i niepełnosprawnych; 

5. Realizacja działań w zakresie  udzielania pomocy społecznej w rozumieniu  ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej  tj. osobom i rodzinom dotkniętym: ubóstwem, sieroctwem, bezdomnością, bezrobociem, niepełnosprawnością, długotrwała lub ciężką chorobą, przemocą w rodzinie, potrzebami ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzebami ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze, trudności w integracji cudzoziemców, którzy w Rzeczypospolitej uzyskali status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego, alkoholizmu i narkomanii, zdarzeniom losowym i sytuacjom kryzysowym, klęski żywiołowej lub ekologicznej;

6. Działalność w zakresie udostępniania nowoczesnych technologii teleinformatycznych w szkołach, ze szczególnym uwzględnieniem ośrodków wiejskich; 

7. Budowa warunków do rozwoju i umacniania społeczeństwa informacyjnego na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i europejskim; 

8. Przeciwdziałanie zjawiskom wykluczenia społecznego, w tym tzw. wykluczeniu cyfrowemu.

9. Wspieranie procesów transformacji polskiej gospodarki do gospodarki opartej na wiedzy; 

10. Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;   

11. Opracowywanie i wdrażanie programów i projektów służących rozwojowi społeczno-gospodarczemu Europy lub poszczególnych regionów; 

12. Prowadzenie działalności edukacyjnej, organizowanie kursów i szkoleń, specjalistycznych konferencji, seminariów, warsztatów, studiów i  badań  naukowych, prelekcji i spotkań publicznych, a także innych przedsięwzięć i działań o charakterze edukacyjnym, takich jak powoływanie placówek oświatowych, naukowych; 

13. Organizowanie przedsięwzięć kulturalnych takich jak placówki kulturalne oraz imprezy kulturalne, w szczególności wystawy informacyjne i artystyczne; 

14. Współpraca z wyższymi uczelniami i innymi placówkami naukowo-badawczymi; 

15. Prowadzenie doradztwa dla instytucji rządowych, samorządowych, gospodarczych i kulturalnych; 

16. Prowadzenie działalności wydawniczej; 

17. Prowadzenie działalności charytatywnej, zwłaszcza w zakresie pomocy w wychowaniu i edukacji dzieci z ubogich rodzin; 

18. Organizowanie przedsięwzięć o charakterze sportowym i rekreacyjnym; 

19. Organizowanie audycji telewizyjnych, radiowych oraz realizacja filmów oświatowych i dokumentalnych. 

20. Realizowanie zadań określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Partnerzy